Vedtægter for Aarhus Fodbold

Navn og hjemsted

§ 1.

Foreningens navn er Aarhus Fodbold. Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.


Formål


§ 2.


Foreningens formål er at tilbyde fodbold og sundhedsfremme og herved stimulere interessen for idræt, motion og samvær.


Medlemmer


§ 3.

Alle med interesse i at bidrage til at opfylde foreningens formål kan blive medlem. Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens formand og/eller kasserer.


Eksklusion af medlemmer


§ 4.


Medlemmer der ikke overholder de af foreningens udstukne regler eller som modarbejder foreningens formål eller interesser ved f.eks. dårlig opførsel eller handling til skade for foreningens omdømme kan efter bestyrelsens beslutning ekskluderes. Bestyrelsen skal dog forinden have givet det pågældende medlem adgang til at udtale sig.


Bestyrelsen har enekompetence til at afgøre sager om eksklusion. Beslutning træffes ved afstemning med simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved beslutning om eksklusion skal der foreligge en skriftlig begrundelse herfor.

Medlemseksklusioner kan altid forlanges forelagt på den ordinære generalforsamling som et særligt punkt, hvorunder det pågældende medlem skal have adgang til at udtale sig.


Ved eksklusion bliver rest kontingent ikke udbetalt.

Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlemsforpligtelser, uden at dette giver anledning til eksklusion, kan bestyrelsen evt. idømme det pågældende medlem karantæne i 1-3 måneder.


Generalforsamlinger


§ 5.


Generalforsamlingen der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Aarhus Kommune, hvert år i februar måned med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor
6. Forslag til behandling.
7. Eventuelt.


Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved e-mail til foreningens medlemmer, opslag på foreningens hjemmeside og/eller via sociale medier. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Senest 4 dage før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt det reviderede årsregnskab være tilgængelige for medlemmerne ved henvendelse til bestyrelsen eller på foreningens hjemmeside hvis dette er muligt.


Generalforsamlingen kan afholdes helt digitalt. Men hvis et enkelt medlem kræver en delvis digital generalforsamling, så efterkommes det ønske.


§6.


Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Desuden skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om det, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt til bestyrelsen forlanges af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen og skal varsles efter samme regler som den ordinære generalforsamling.


§7.


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretningen i en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.


Stemmeret


§ 8.


Ud over bestyrelsen har hvert medlem, der er fyldt 18 år, har betalt kontingent og har været aktivt medlem af foreningen i minimum ét år, stemmeret. Såvel aktive som passive medlemmer har stemmeret. Medlemmer som på tidspunktet for generalforsamlingen er i restance med kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal.


Bestyrelse


§ 9.


Foreningen ledes af en bestyrelse af 5 myndige personer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, så 2 henholdsvis 3 medlemmer af bestyrelsen er på valg på hvert af hinanden følgende år.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og eventuelt næstformand.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.


Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.


Tegningsret


§ 10.


Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren for bestyrelsen, eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.


Hæftelse


§ 11.


Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Bestyrelsen hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter herudover ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven. Med undtagelse af den heri anførte hæftelse påhviler der ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse.


Kontingent


§ 12.


Bestyrelsen fastsætter kontingent for såvel aktive som passive medlemmer.


Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent.


Er et medlem i restance med betaling af kontingent kan træning og øvrige aktiviteter suspenderes for medlemmet indtil betaling er sket.

Er et medlem fortsat i restance med betaling af kontingent ved udgangen af den efterfølgende kontingentperiode, vil medlemmet anses som udmeldt af foreningen.


Bestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om nedsættelse af eller fritagelse for betaling af kontingent for individer.

Ved udmeldelse af foreningen bliver tilbageværende rest-kontingent ikke udbetalt.


Vedtægtsændringer


§ 13.


Forslag til vedtægtsændringer skal være indgivet til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen (eller en ekstraordinær generalforsamling) hvert år.

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.


Regnskab


§ 14.


Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. december 2024.

Regnskabet udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning samt de for foreningen gældende regler og vedtægter.

Revisor vælges for ét år ad gangen.


Opløsning af foreningen


§ 15.


Beslutning om nedlæggelse eller likvidation af foreningen skal ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene eller begge skal være en ekstraordinær generalforsamling.


Der kræves 4/5 (80%) flertal til at træffe beslutning om ophør af foreningen. Mindst 75% af foreningens medlemmer skal være repræsenteret og have afgivet stemme for at kunne træffe beslutning om beslutningen anses for vedtaget.

Ved et eventuelt ophør af foreningen skal eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.


Uklarheder


§ 16.


I tilfælde af fortolkningstvivl eller tvist om indholdet af foreningens vedtægter træffer bestyrelsen beslutning om vedtægternes fortolkning. I tilfælde af principielle fortolkningstvister kan bestyrelsen vælge at forelægge generalforsamlingen fortolkningstvisten.